Lyskasterstilling på Rinkenæs Mark, Askagergaard

Fra juni 1943 til maj 1944 havde den tyske værnemagt en lyskasterstilling på en af Askagergaards marker. Stillingen dækkede ca. ½ hektar.
I anlægget var der ud over en lyskaster også opstillet et lytteapparat (radar?), nogle barakker, indrettet maskingeværstillinger samt opsat lysmaster og gravet løbegrave (1).


På dette luftfoto fra august 1945 er lyskasterstillingen ved Askagergaard
lige nord for Melskovvej markeret med rød ring. På dette tidspunkt er
anlægget fjernet og det ser ud til at marken er dyrket op (2).
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E51-147).

Da lyskasterstillingen skulle oprettes skete det på den måde at et tysk militærfly kastede en markering ud hvor stillingen skulle ligge på en dyrket mark der hørte under Saksagergård. En tysk officer kom til stede, og snakkede med ejeren. Han bad om at få flyttet stillingen hen på en græsmark i stedet for på den dyrkede jord. Det kunne fint lade sig gøre, og stillingen blev anlagt på græsmarken - Askagergårds jord! Ejeren, Valdemar Theilgaard Jørgensen, blev naturligvis rasende. Bedre blev det ikke af at han var dansksindet og ejeren på Saksagergård tysksindet. (2).

Stillingen havde en direkte telefonforbindelse til det store tyske flakbatteri i Kollund. Ledningerne var sat op på eksisterende telefonpæle men var let kendelige på de små porcelænsisolatorer de var monteret med.
Strømforsyningen til lyskasterstillingen kom via en direkte forbindelse igennem 4 ledninger fra en transformator ved Hovgård.
Lyskasteren blev brugt ved allierede overflyvninger under luftalarm (2).

Valdemar Theilgaard Jørgensen skrev til politimesteren i Gråsten den 13. februar 1944 da han syntes det var på tide at han fik erstatning for den mistede indtægt fra det beslaglagte areal. Først den 7. september 1944, et godt stykke tid efter at arealet var rømmet igen, lykkedes det at få godkendt en kontrakt med Værnemagten hvor Valdemar fik en erstatning på 650 kr. svarende til 11.700 kr. i 2005 (18 gange så meget) (1).


Kilder

1. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III. Løbenummer: 412, 780 og 832.
2. Aage Lysborg Christensen (2005): Mundtlige og skriftlige oplysninger samt oplysninger fra heftet:
    Erindringer fra besættelsestiden i Rinkenæs

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk