Luftmeldepost på Dybbøl Banke
(FluWa Düppel)

Indledning
I den tidligere Sønderborg Kommune havde den tyske værnemagt så vidt vides kun anlagt denne ene stilling der lå i Kongeskansen på Dybbøl Banke.
Det var provokerende at luftmeldeposten netop skulle placeres i en af skanserne på Dybbøl der er så rig på minder fra kampene mellem danskere og prøjsere i 1864. Det skyldes imidlertid at værnemagten havde brug for den gode udsigt horisonten rundt der var fra højdedraget hvor Kongeskansen ligger og fordi de ved at lægge stillingen inde i skansen med de høje volde var godt skjult for uvedkommende blikke. Desuden kunne skansens volde fungere som såkaldte splittervolde der kunne beskytte mandskab og anlæg mod sprængstykker fra eventuelle allierede bomber fra fly.
Stillingen var anlagt af det tyske luftvåben (Luftwaffe) med det tyske navn "FluWa Düppel" hvor FluWa betyder Flugwache. Den var placeret i den nordlige del af Kongeskansen hele 65 meter over havet.
Stillingen blev oprettet tidligt i krigen; allerede i december 1940 var den i drift og den fungerede endnu i hvert fald til november 1944 og givetvis lige til befrielsen (1).
Fra FluWa Düppel holdt man visuelt øje med luftrummet og rapporterede observationer af fly samt evt. også vejrberetninger til FluKo Kolding
(FlugwachKommando Kolding) (2).

Dybbøl-Skansenævnet
Desværre nævner Dybbøl-Skansenævnet stort set ikke værnemagtens anlæg i deres mødereferater. Den 14.09.1942 noteres dog følgende: "I Skanse VI bør der som følge af den med afspærring installerede tyske Observationspost indrettes en mindre trappe fra skansens indre op ad volden til kortstanderen" (5).


Stillingens indhold i november 1944 (3)

I stillingen var der til daglig 10 tyske soldater og en vagthund.
Der ud over fandtes der
En træbarak som sandsynligvis blev benyttet til beboelse
Et
skur der sikkert rummede værksted og lager
Et lille observationstårn på en høj (travers)
Et skur i forbindelse med observationstårnet
Et hundehus til vagthunden
Desuden var stillingen omgivet af pigtråd og minespærring og der førte både telefon- og el-ledninger ind til stillingen.

Stockholmarkivet
Under besættelsens sidste del gik der en strøm af illegale indberetninger om tyske militære anlæg og hændelser fra lokale danske meddelere via København over Stockholm til England. Disse efterretninger ligger i dag på Rigsarkivet i København og kaldes under et for Stockholmarkivet der er
en sand guldgrube af oplysninger. Som noget specielt findes der fire udmærkede skitser af netop denne stilling som bringes nedenfor. De er lavet i november 1944, men det vides ikke hvem der har tegnet dem.Tegning viser stillingens beliggenhed i den nordlige del af Kongeskansen der
benævnes (dansk) skanse V og VI på tegningerne.
I de forskellige indberetninger benævnes stillingen ud over luftmeldepost
også observationspost, udkikspost og lyttepost. Nov. 1944 (3).


Plan. Nov. 1944 (3).


Stillingen set fra syd. Nov. 1944.
På skiltet forrest til højre står der "Livsfare Miner" (3).
Til højre i billedet ses observationstårnet på traversen som tyskerne havde
forhøjet for at forbedre udsigten over skansens vold (4).


Kongeskansens nordlige ende set fra samme vinkel som tegningen ovenfor.
D. 07.07.2007.


Stillingen set fra marken vest for Kongeskansen. Nov. 1944.
Kun observationstårnet oppe på traversen er synligt.
Den sorte streg yderst til højre er landevejen Dybbøl Banke (3).

På et tidspunkt bed en af de tyske vagters hund en dansker. Det kom der en erstatningssag ud af (6).


Umiddelbart efter befrielsen blev observationstårnet på traversen demonteret og traversen ført tilbage til sin oprindelige form og størrelse. Ved samme lejlighed må det formodes at resten af luftmeldeposten blev fjernet (4).Kilder
1. Indberetninger fra politikredsene. Aabenraa-Sønderborg Amt. I Landsarkivet for Sønderjylland
2. Leif Petersen, Haderslev (2004, 2005): Skriftlige og mundtlige oplysninger

3. Stockholmarkivet, pakke XX a og XXI a, lokalrapporter

4. O. Ræder (uden år): Dybbølvandringen. Via Sten Boye Poulsen, Sønderborg

5. Dybbøl Skansenævnet, Div. vedr. skanse X o VI. I Landsarkivet for Sønderjylland
6.
Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1944-1947): I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager,
    j.nr. D-III 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk