Løbegrave på Bov Mark, Grydehøj

En af løbegravene nordvest for Bov var ført igennem et formodet fortidsminde, nemlig Grydehøj, eller som den kaldtes i ældre tid, Kong Grydes Høj.
På toppen af Grydehøj var der lavet en skydestilling med forbindelse til løbegraven.
Mathis Juhl Nørgård der boede i Bov under krigen, har fortalt at skydestillingen var gravet ned og dækket med et græstørvstag. Der var skydeskår og indgangen fra løbegraven var lukket med en lem (1).


Luftfoto fra 1945 hvor løbegraven op over Grydehøj er indtegnet.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Foto af Grydehøj set fra vest med løbegraven igennem den sydlige side af
højen. Billedet er taget kort efter krigens ophør i 1945.
Fotograf: Amatørarkæolog Andreas Wortmann. Bov Lokalarkiv.


Grydehøj set fra vest 2005. Højen er klemt inde mellem motorvej og
landevej lige nordvest for Bov. Da dette billede blev taget var højen
tilvokset og fyldt med kæmpebjørneklo og marksten. Løbegraven i højre
side er næsten ikke til at se.


Grydehøj set fra vest 2007. Siden 2005 er hele området udlagt til industri.
Højen er ryddet totalt for træer, buske, brombær, bjørneklo og marksten.
Løbegraven ses i højre side af højen.Toppen af Grydehøj set fra vest 2007. Man ser ned i maskingeværstillingen
og løbegraven fra denne bagved som har forbindelse med hovedløbegraven
i højre side af billedet.

I 2006 har Haderslev Museum gennemført arkæologiske udgravninger i området mellem motorvejen og Omfartsvejen sydøst for Grydehøj. I den forbindelse blotlagde arkæologerne en del af løbegravens bund.


Haderslev Museums arkæologiske udgravning af fortidige bygninger sydøst
for Grydehøj set mod nord. Løbegraven passerer diagonalt igennem
udgravningsfeltet. Bunden af løbegraven fremtræder tydeligt i højre side
af billedet som en mørk stribe. I knækket hvor løbegraven drejer mod
venstre går der en kort løbegrav mod højre. Sandsynligvis en skydestilling.
Bagerst i billedet ses et hul i løbegraven hvor arkæologerne har bestemt
profilet af løbegraven. Det frilagte stykke løbegrav er ca. 35 meter langt
med karakteristiske knæk.
Foto: Kjeld Michelsen, november 2006.


Bunden af skydestillingen der gafler fra løbegraven i baggrunden.
Skydestilling med sidegrav er ca. 3 meter lang.
Skydestilling og løbegrav er markeret med rød kant på billedet.
Foto november 2006.


Profil af løbegraven. Da løbegraven ligger højt er en del jord eroderet væk i
tidens løb og overjorden er gravet af i forbindelse med den arkæologiske
undersøgelse. Løbegraven er i det bevarede profil derfor kun ca. 1,0 meter
dyb. Oprindeligt var den ca. 1½ m.
Foto Kjeld Michelsen november 2006.


Kilder
1. Mathis Juhl Nørgaard (2007): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk